Erkenningspaspoort

English summary

Home

Actueel nieuws

Projecten
∑   coŲperatieve bedrijven
   individuele bedrijven
∑   huttenbouw
∑   schoolfonds
∑   microfinanciering

Algemene informatie
∑   jaarplan
∑   activiteiten
∑   reisverslagen
∑   financiŽle verslagen
∑   werkwijze en donaties
∑   beleidsplan
∑   nieuwsbrieven

Duka matin

Contact / info bank

Links


BELEIDSPLAN

Inleiding:
De looptijd van dit beleidsplan is twee jaar, van 1 juni 2018 tot en met 31 mei 2020.
In hoofdstuk 1 staan de visie, missie en langetermijndoelstelling vermeld. In hoofdstuk 2 worden de ambities benoemd. In hoofdstuk 3 leest u de sterke en zwakke punten en in hoofdstuk 4 vindt u de strategische doelstellingen.
Vele andere zaken zijn terug te vinden op onze website. Denk daarbij aan de bestuurssamenstelling, de doelstellingen, het beloningsbeleid, de gevoerde activiteiten,  de jaarrekening, de statuten en nog veel meer.


Hoofdstuk 1: Visie en missie

Visie:
We zijn ervan overtuigd dat met financiŽle ondersteuning van onze stichting Luo weduwen in West-Kenia een zelfstandig bestaan voor zichzelf en hun kinderen kunnen opbouwen. De traditie van vererving aan de schoonfamilie kan hiermee doorbroken worden.

Missie:
De stichting houdt in haar werk rekening met de ander. De omgang met hen geschiedt op basis van gelijkwaardigheid en met respect voor de culturele verschillen. Door de hulp bij het starten van kleine individuele- en coŲperatieve bedrijfjes, geven wij de betrokken Luo weduwen de kans met de opbrengsten hiervan hun levensstandaard en dat van hun kinderen naar een hoger plan te brengen.

Langetermijndoelstelling:
Het einddoel is om Luo weduwen in vijf jaar na het starten van onze hulpverlening voldoende mogelijkheden en middelen te hebben aangereikt om daarna verder een zelfstandig leven te kunnen leiden. Onze financiŽle hulp voor projecten houdt na die vijf jaar op. We overwegen hooguit om kinderen die nog op school zitten de opleiding te laten afronden.
Tijdens het maken van een nieuw beleidsplan wordt bepaald hoelang we nog met het project doorgaan. Volgens afspraken blijft ons winkeltje Duka Matin op deze plaats bestaan tot 31-12-2024. Uitgangspunt is dat we minimaal tot deze datum doorgaan.

 
Hoofdstuk 2: Ambities

Onze ambities zijn:

 • Om de vraaggestuurde projecten te realiseren conform drie prioriteiten:

 1. Core business; wat hebben de weduwen beslist nodig om een zelfstandig bestaan op te bouwen.

 2. Necessary; welke zaken zijn nodig om de weduwen een beter leven te geven.

 3. Nice to have; fijn om te hebben, maar niet strikt noodzakelijk.

 • Middels werkbezoeken, normaal twee keer per jaar, te beoordelen of de geÔnvesteerde gelden leiden tot duurzame resultaten.

 • De schoolgelden rechtstreeks via de bank aan de school over te maken. Op het te ontvangen bewijs moet minimaal te zien zijn; de naam van de leerling, het leerjaar waarvoor is betaald, het betaalde bedrag en het nummer van de bankcheque. Dit ter controle of het geld op de bedoelde manier wordt besteed.

 • Alleen de grotere aanvragen om steun voor het realiseren van projecten in behandeling te nemen mits deze onderbouwd zijn met deugdelijke, schriftelijke informatie (b.v. met het formulier “Buy of land” of het formulier “Small businesses”). Dit om de kans op succes te vergroten.

 • De hulpvragen van de weduwen, die ze via hun selfhelpgroups inventariseren, in de prioriteitsvolgorde en op tijd geleverd te krijgen.

 • Een eigen bijdrage te eisen van een weduwengroep die een bepaalde zelfstandigheid heeft bereikt. Hiermee verwachten we hulpafhankelijkheid te voorkomen.

 • Dat alle eigendomsbewijzen van grond (title deed) in Nederland worden bewaard. Het Keniaanse bestuur en de weduwengroep krijgen een afschrift. Indien de originele title deed nodig is, wordt dat na instemming van het Keniaanse hoofdbestuur en het Nederlandse bestuur geregeld. We willen hiermee voorkomen dat het stuk land door een persoon wordt verkocht, terwijl het eigendom is van de groep.

 • Erop toe te zien dat de gezamenlijke bezittingen van de weduwen beschreven worden / zijn bij de Chief van het dorp, zodat de groep zich beschermd weet.Hoofdstuk 3: Sterke en zwakke punten

Sterke punten:

In Kenia:

 • Onze stichting is al 30 jaar actief in Westelijk Kenia, 100 km rond Kisumu. Wij kennen de lokale gebruiken en hebben contacten met diverse lokale deskundigen. Zowel op plaatselijk als op landelijk niveau.

 • We hebben in Kenia een partnerorganisatie met twee afdelingen, Kisumu-oost en -west. Oost bestaat uit zeven dorpen (met ongeveer 40 subdorpen) en west uit acht dorpen (met ongeveer 30 subdorpen). Elk dorp heeft een Engelssprekend bestuur. Beide afdelingen hebben een hoofdbestuur.

 • Door negatieve ervaringen in het verleden, hebben we manieren gevonden om hiermee om te gaan.

 • Doordat wij inmiddels bekend zijn met de cultuur in Kenia, weten we dat de weduwen in hun omgeving niet met respect worden benaderd. Nu het hen beter gaat, kan er jaloezie ontstaan. Daarom realiseren we soms ook zaken voor de gemeenschap.

 
In Nederland:

 • We voeren een transparant (financieel) beleid.

 • We zijn CBF en ANBI erkend.

 • De 21 vrijwilligers tonen een grote inzet voor het Kenya Project.

 • We hebben inmiddels een goede naamsbekendheid. De donateurs komen uit heel Nederland en BelgiŽ.


Zwakke punten:

In Kenia:

 • Het blijft, ondanks alle controles en verzoeken moeizaam om alle bewijsmateriaal tijdig te verkrijgen. Mogelijk is dit een gevolg van het lage kennisniveau van de betrokken weduwen.

 • Er is niet altijd voldoende inzicht in wat er precies speelt. De cultuur is er heel anders en de corruptie is er hoog. Daarnaast is er zeker in verkiezingstijd  politieke onrust.


In Nederland:

 • We hebben fluctuerende inkomsten ondanks trouwe donateurs en andere financiŽle bronnen zoals fondsen en bedrijven. Bovendien zijn we voor onze projectrealisatie afhankelijk van de valutakoers.

 • Onze stichting heeft moeite om jonge bestuursleden aan te trekken, waardoor de komende jaren mogelijk continuÔteitsproblemen kunnen optreden.Hoofdstuk 4: De strategische doelstelling

 • Het afbouwen van vier dorpen die inmiddels voldoende zelfstandig werken.

 • Het starten van twee tot vier nieuwe dorpen op voorspraak van de Keniaanse hoofdcoŲrdinatoren.

 • Het verwerven van een jongere bestuurder.

 • Het verwerven van voldoende gelden om per jaar minimaal de volgende zaken te kunnen regelen:

  • Realiseren van minimaal tien bedrijfjes;

  • Realiseren van vijfentwintig hutten;

  • Aankopen van tenminste veertig dieren; koeien, schapen en geiten;

  • Betalen schoolgeld voor de middelbare school voor tweehonderd kinderen; 

  • Treffen van verschillende watervoorzieningen.

 • Tijdig een geschikte opvolger vinden voor een van de twee hoofdcoŲrdinatoren in Kenia. Florence stopt namelijk per 3 maart 2019 omdat ze dan 70 jaar wordt.

 • De exploitatie van het guesthouse in Awasi leidt met regelmaat tot financiŽle problemen. Daarvoor zoeken we naar een blijvende oplossing.

 • Het vieren van het dertigjarig bestaan van het project in augustus 2018 zonder hierbij hoge kosten te maken.

 • Op minimaal drie markten en/of braderieŽn per jaar te staan ter vergroting van de bekendheid in de regio en tegelijk extra gelden te verwerven.

 • De website actueel te houden, zodat geÔnteresseerden goed geÔnformeerd worden.

 • Dat door het schrijven en versturen van drie nieuwsbrieven per jaar de donateurs, vrijwilligers en andere belangstellenden gemotiveerd blijven om te schenken en om zich in te zetten.

 • Om in de regio belangstelling te wekken voor het Kenya Project door artikelen te sturen naar de plaatselijke pers.

 • Het actief aanschrijven van mogelijke donateurs met een projectvoorstel om de begroting per jaar te kunnen realiseren.


terug naar boven